Kvadratické rovnice s parametrem

Příklad 1

Řešte rovnice s parametrem p\in\mathbb R a proměnnou x\in\mathbb R.

(a) x^2+4x-3p^2+7p-2=0 (b) p^2x^2+2p^2x-1+p^2=0 (c) (\sqrt{p}-1)x^2+2x\sqrt{p+1}+\sqrt{p}+1=0
(d) \dfrac{x^2}{x-1}=(p+1)^2 (e) \dfrac{x^2}{2x-1}= p (f) \dfrac{1}{p-x}=\dfrac{1}{p}-\dfrac{1}{x}
(g) p(x^2+1)-3=x(x-2p) (h) px(x+3)=x^2+1 (i) p^2x=p(x+2)-2
(j) x(x-p)=1-p    

Řešení Ukázat

 

Příklad 2

Řešte rovnice s parametrem p\in\mathbb R a proměnnou x\in\mathbb R.

(a) \sqrt{p-6x}=x-1 (b) \sqrt{p-5x}=1-x (c) \sqrt{x^2-4p^2}=2p-x
Řešení Ukázat

 

Příklad 3

(a) Rovnice x^2+2x-c=0 má jeden kořen x_1=1. Určete parametr c.
(b) Kvadratická rovnice x^2-3x+c=0 má jeden kořen x_1=3. Určete druhý kořen.
(c) Jeden kořen rovnice x^2-m^2x-m+1=0 je x_1=1. Určete druhý kořen této rovnice.
(d) Určete parametr s\in\mathbb{R} v rovnici x^2+10x+s=0, když víte, že x_1=7. Určete také x_2.
(e) Určete všechny hodnoty parametru k\in\mathbb R, pro které má rovnice kx^2+(3k-2)x+k-2=0 řešení x_1=0. Určete také x_2.
(f) Rovnice 2x^2 + (a-4)x-2a = 0 s parametem a\in\mathbb R má jeden kořen x =-3. Určete hodnotu parametru a druhý kořen.
(g) Pro které hodnoty parametru m má rovnice 4x^2 - 12x + 9m^2 - 12m + 4 = 0 s (neznámou x) nulový kořen?
(h) Rovnice  ax^2 + 5x = 3 má jedno řešení x_1 = 1. Určete druhý kořen.
(i) Kvadratická rovnice x^2+9x+m^2+3m+2=0 má jeden kořen nulový pro dvě hodnoty parametru m. Určete součet těchto hodnot.

Řešení Ukázat

 

Příklad 4 

(a) Rovnice x^2+6x+k=0 má jeden dvojnásobný kořen. Určete hodnotu k.
(b) Určete, pro jakou hodnotu parametru k\in\mathbb{R} má rovnice (2-x)(x+1)=k v množině reálných čísel jeden dvojnásobný kořen?
(c) Určete všechny hodnoty parametru k\in\mathbb R tak, aby rovnice x^2+kx+k=0 měla právě jedno řešení.
(d) Určete parametr k\in\mathbb R tak, aby rovnice x^2 + 2kx-1 = 2k měla právě jeden kořen.
(e) Určete všechny hodnoty parametru k\in\mathbb R tak, aby rovnice kx^2+2kx+1=0 měla právě jedno řešení.
(f) Určete všechny hodnoty parametru k\in\mathbb R tak, aby rovnice kx^2+4kx+4=0 měla právě jedno řešení.
(g) Pro které hodnoty parametru p\in\mathbb R má rovnice x^2+5x+7=px+3 právě jeden kořen?
(h) Určete všechny hodnoty parametru a\in\mathbb R, pro které má rovnice

(1-a^2)x^2+2(1+a)x=2

právě jedno reálné řešení.
(i) Rovnice ax^2-2\sqrt{2}x + 1 = 0 má právě jedno reálné řešení. Určete toto řešení.

Řešení Ukázat

 

Příklad 5

(a) Pro které hodnoty parametru c\in\mathbb R má rovnice 3x^2-2x+c=0 dva různé reálné kořeny?
(b) Pro které hodnoty parametru m\in\mathbb{R} má rovnice(m+5)x^2+4x-m=0 dva různé reálné kořeny?
(c) Pro které hodnoty parametru a\in\mathbb{R}  má rovnice x^2+(1-a)x+4-a=0 s neznámou x dva různé reálné nenulové kořeny?
(d) Určete všechna p\in\mathbb Z, pro která má rovnice px^2+2px+3p-4x-4=0 dvě různá reálná řešení.
(e) Určete všechny hodnoty parametru k\in\mathbb R, pro které má rovnice x^2+2(2k-1)x-3k+1=0 dvě různá reálná řešení.

Řešení Ukázat

 

Příklad 6

(a) Pro které hodnoty parametru a\in\mathbb{R} nemá rovnice 3x^2 + a^2 + a + 1=0 žádný reálný kořen?
(b) Určete hodnotu parametru c\in\mathbb{R} tak, aby rovnice 3x^2+12x+c=0 neměla žádné reálné řešení.
(c) Pro které hodnoty parametru b\in\mathbb R nemá rovnice 2x^2+bx+2=0 žádné reálné řešení?
(d) Pro které hodnoty parametru k\in\mathbb R nemá rovnice kx^2+5\sqrt2x-3=0 žádné reálné řešení?

Řešení Ukázat

 

Příklad 7

(a) Pro které hodnoty parametru p\in\mathbb{R} má rovnice x^2+px+p+3=0 dvě navzájem různá kladná řešení?
(b) Pro které hodnoty parametru \lambda\in\mathbb R jsou oba (různé) kořeny rovnice (\lambda-1)x^2+(\lambda-3)x+(\lambda-2)=0 kladné?
(c) Určete parametr rovnice x^2+2(p-x)x+p^2+6p=0 tak, aby rovnice měla dvě navzájem různá kladná řešení?
(d) Určete parametr t\in\mathbb{R} tak, aby rovnice 16x^2 +8(4t-1)x -8t +5=0  měla dva kořeny stejných znamének.
(e) Pro které hodnoty parametru p\in\mathbb R mají kořeny rovnice x^2-2(p-3)x+10-6p=0 stejná znaménka?
(f) Je dána rovnice x(x-3) + m(1-x) - 13 = 0. Určete všechny hodnoty parametru m\in\mathbb{R} tak, aby kořeny dané rovnice byla dvě navzájem opačná čísla.
(g) Pro které hodnoty parametru p\in\mathbb R jsou kořeny rovnice 5x^2-4(p+3)x+4=p^2 opačná čísla? Určete tyto kořeny.
(h) Pro které hodnoty parametru a\in\mathbb R je jeden kořen rovnice (a+5)x^2+x+a-3=0 kladný a druhý kořen záporný?

Řešení Ukázat

 

Příklad 8

(a) Pro které hodnoty parametru p\in\mathbb R je jeden kořen rovnice x^2-px+(2p+8)=0 dvakrát větší než druhý?
(b) Pro které hodnoty parametru a\in\mathbb R je jeden kořen rovnice x^2-(2a+1)x+a^2+2=0 dvakrát větší než druhý?
(c) Pro které hodnoty parametru k\in\mathbb R je jeden kořen rovnice 4x^2-(2-4k)x+(k^2+1)=0 dvakrát větší než druhý?
(d) Určete hodnotu parametru p\in\mathbb{R} tak, aby pro kořeny rovnice 9x^2 - 18px - 8p + 16 = 0 platilo, že x_1 = 2x_2.
(e) Určete, pro jaké q\in\mathbb{R} je jeden kořen rovnice x^2 -6x+q=0 roven čtyřnásobku druhého.
(f) Pro které hodnoty parametru a\in\mathbb R má rovnice x^2-2ax+4a-1=0 jeden kořen o dvě větší než druhý?
(g) Určete parametr k\in\mathbb R rovnice x^2+3x+k=0 tak, aby pro kořeny rovnice platilo |x_2-x_1|=2.
(h) Pro které hodnoty parametru c\in\mathbb R splnují kořeny rovnice x^2-2x+c=0 vztah 7x_1-4x_2=47?
(i) Určete všechny hodnoty parametru a\in\mathbb R, pro které splňují kořeny rovnice

x^2-3ax+a^2=0

podmínku x_1^2+x_2^2=\frac{7}{4}.
(j) Pro které hodnoty parametru a\in\mathbb R splňují kořeny rovnice 2x^2+6x+a=0 podmínku \dfrac{x_1}{x_2}+\dfrac{x_2}{x_1}<2?
(k) Pro které hodnoty parametru c\in\mathbb R je jeden kořen rovnice 8x^2-6x+9c^2=0 roven druhé mocnině druhého kořene?
(l) Pro které hodnoty parametru p\in\mathbb R je součet druhých mocnin kořenů rovnice x^2+px+35=0 roven 74?
(m) Pro které hodnoty parametru p\in\mathbb R je součet třetích mocnin kořenů rovnice x^2-x-p=0 roven 19?
(n) Pro které hodnoty parametru a\in\mathbb R je součet kořenů rovnice x^2-2a(x-1)-1=0 roven součtu druhých mocnin těchto kořenů?
(o) Pro které hodnoty parametru k\in\mathbb R jsou kořeny rovnice x^2-(2k+1)x+k^2=0 v poměru 1:4?
(p) Pro které hodnoty parametru p\in\mathbb R je poměr kořenů rovnice x^2+px-16=0 roven -4?
(q) Určete parametr m\in\mathbb R tak, aby pro kořeny rovnice 3x^2+mx-1=0 platilo |x_1-x_1|=5.
(r) Určete parametr m\in\mathbb R tak, aby rovnice mx^2 + 8x + 4 = 0 měla jeden kořen třikrát větší než druhý.
(s) Určete parametr q\in\mathbb R tak, aby kořeny rovnice 2x^2-27x+q=0 byly v poměru 2:1.

Řešení Ukázat

 

Příklad 9

(a) Určete počet řešení pro x\in\mathbb R rovnice (a+5)x^2-(a+2)x+1=0 v závislosti na parametru a\in\mathbb R.
(b) Určete všechny hodnoty parametru a\in\mathbb R tak, aby platilo (a+1)x^2-3ax+4a\ne1.
(c) Určete všechny hodnoty parametru p\in\mathbb R, pro které má rovnice px^2+(2p-1)x-2=0 kořeny x_1,x_2\in\langle-2;2\rangle.
(d) Pro které hodnoty parametru p\in\mathbb R splnují kořeny rovnice x^2-2(p-3)x+p-1=0 podmínky x_1>1, x_2>1?
(e) Pro které hodnoty parametru a\in\mathbb R mají rovnice x^2+ax+1=0 a x^2+x+a=0 jeden společný kořen?
(f) Pro které hodnoty parametru a\in\mathbb R mají rovnice x^2+ax+8=0 a x^2+x+a=0 jeden společný kořen?
(g) Pro které hodnoty parametru p\in\mathbb R mají rovnice 3x^2-4x+p-2=0 a x^2-2px+5=0 jeden společný kořen? Určete tento kořen.
(h) Pro které hodnoty parametru b\in\mathbb Z mají rovnice 2x^2+(3b-1)x-3=0 a 6x^2-(2b-3)x-1=0 jeden společný kořen?
(i) Rovnice x^3+(a-1)x^2-ax+1=0 a x^2+ax+1=0 mají právě jeden společný kořen. Určete hodnotu parametru a\in\mathbb R.
(j) Dvě různé rovnice (1):x^2+ax+b=0 a (2):x^2+cx+d=0 (abcd\neq0) mají právě jeden společný kořen. Vypočítejte druhý kořen rovnice (2).
(k) Pro které hodnoty parametru a\in\mathbb R je součet druhých mocnin kořenů rovnice x^2+ax+a-2=0 nejmenší?
(l) Určete koeficienty kvadratické rovnice x^2+px+q=0 (p\ne q, p,q\in\mathbb R) tak, aby její kořeny byly rovny p a q.

Řešení Ukázat

 

Příklad 10 

(a) Za předpokladu, že c\ne0 a x_1, x_2 jsou kořeny rovnice 3x^2+7x+c=0, vyjádřete \dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}.
(b) Když x_1, x_2 jsou dvě různá řešení rovnice 2x^2-x-2=0, určete hodnotu výrazu \dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}
(c) Čísla r a s jsou kořeny rovnice x^2-6x+2=0. Vypočítejte \displaystyle \frac{1}{r}+\frac{1}{s}.

Řešení Ukázat

 

Příklad 11

(a) Napište kvadratickou rovnici jejíž jeden kořen je roven součtu a druhý součinu kořenů rovnice ax^2+bx+c=0 (a\ne0).
(b) Napište kvadratickou rovnici jejíž kořeny jsou o 1 vetší než kořeny rovnice ax^2+bx+c=0 (a\ne0). (c) Napište kvadratickou rovnici, jejíž kořeny jsou převrácená čísla ke kořenům rovnice x^2-2x-2=0.
(d) Student při řešení kvadratické rovnice zaměnil koeficienty u kvadratického a absolutního členu. Novou rovnici vyřešil správně a dostal kořeny 1 a 2. Víme, že původní rovnice měla také jeden z kořenů 1. Napište původní rovnici. 

Řešení Ukázat

 

Příklad 12  

(a) Pro kolik reálných čísel a má kvadratická rovnice x^2+ax+2007=0 dva celočíselné kořeny?
(b) Určete počet všech reálných čísel b, pro než má rovnice x^2-bx+80=0 dva různé kořeny v množine sudých přirozených čísel.

Řešení Ukázat


 

Příklad 13

(a) Pro které hodnoty parametru m\in\mathbb R má rovnice 4x^2-m=5|x| právě tři reálná řešení?
(b) Je dána rovnice x^2-4=2|x|+k. Určete hodnotu parametru k, když
  (i) rovnice nemá žádné reálné řešení,  (ii) rovnice má právě dvě reálná řešení.
(c) Určete všechny hodnoty parametru a\in\mathbb R, pro které má rovnice |x^2+2x+a|=2 právě čtyři reálná řešení.

Řešení Ukázat

 

Příklad 14

(a) Určete parametr k\in\mathbb R tak, aby výraz 2x^3+kx^2+x byl dělitelný výrazem x-1.
(b) Určete parametr m\in\mathbb R tak, aby výraz x^3-5x^2+7x+(m-5) byl dělitelný výrazem x-4.
(c) Určete parametr k\in\mathbb R tak, aby výraz x^3+kx-3 byl dělitelný výrazem x-1.
(d) Pro které hodnoty parametru k\in\mathbb R je výraz x^3-2kx+k^2 beze zbytku dělitelný výrazem x+3?

Řešení Ukázat

 

Příklad 15

Nechť p, q jsou prvočísla taková, že rovnice px^2-qx+p=0 má racionální kořeny. Určete součet p+q.

Řešení Ukázat